12 Mar 2016

13 Άρθρα της Πίστης


Πιστεύουμε στο Θεό, τον Αιώνιο Πατέρα, και στον Υιό Του, 
τον Ιησού Χριστό, και στο Άγιο Πνεύμα.
We believe in God, the Eternal Father, and in His Son, Jesus Christ, and in the Holy Ghost.

Πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι θα τιμωρηθούν για τις δικές τους αμαρτίες, 
και όχι για το παράπτωμα του Αδάμ.
We believe that men will be punished for their own sins, and not for Adam’s transgression.

Πιστεύουμε ότι μέσω της Εξιλέωσης του Χριστού μπορεί να σωθεί όλη η 
ανθρωπότητα, με την υπακοή στους νόμους και τις διατάξεις του Ευαγγελίου.
We believe that through the Atonement of Christ, all mankind may be saved, 
by obedience to the laws and ordinances of the Gospel.

Πιστεύουμε ότι οι πρώτες αρχές και διατάξεις του Ευαγγελίου είναι: πρώτο, 
Πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό· δεύτερο, Μετάνοια· τρίτο Βάφτισμα 
με κατάδυση για την άφεση αμαρτιών· τέταρτο, Χειροθεσία για τη 
δωρεά του Αγίου Πνεύματος.
We believe that the first principles and ordinances of the Gospel are:
 first, Faith in the Lord Jesus Christ; second, Repentance; 
third, Baptism by immersion for the remission of sins; 
fourth, Laying on of hands for the gift of the Holy Ghost.

Πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος πρέπει να κληθεί από το Θεό, με προφητεία,
 και με τη χειροθεσία εκείνων που έχουν εξουσία, για να κηρύττει το 
Ευαγγέλιο και να τελεί τις διατάξεις του.
We believe that a man must be called of God, by prophecy, and by the 
laying on of hands by those who are in authority, to preach the 
Gospel and administer in the ordinances thereof.

Πιστεύουμε στην ίδια οργάνωση η οποία υφίστατο στην Πρωταρχική 
Εκκλησία, δηλαδή, αποστόλους, προφήτες, ποιμένες, 
διδασκάλους, ευαγγελιστές και λοιπά.
We believe in the same organization that existed in the Primitive Church, namely, apostles, 
prophets, pastors, teachers, evangelists, and so forth.

Πιστεύουμε στο χάρισμα των γλωσσών, της προφητείας, της αποκάλυψης, 
των οραμάτων, της θεράπευσης, της ερμηνείας γλωσσών και λοιπά.
We believe in the gift of tongues, prophecy, revelation, visions, 
healing, interpretation of tongues, and so forth.

Πιστεύουμε ότι η Βίβλος είναι ο λόγος του Θεού εφόσον είναι σωστά μεταφρασμένη. 
Επίσης πιστεύουμε ότι το Βιβλίο του Μόρμον είναι ο λόγος του Θεού.
We believe the Bible to be the word of God as far as it is translated correctly; 
we also believe the Book of Mormon to be the word of God.

Πιστεύουμε όλα όσα ο Θεός έχει αποκαλύψει, όλα όσα τώρα αποκαλύπτει, 
και πιστεύουμε ότι θα αποκαλύψει ακόμη και άλλα πολλά μεγάλα και 
σημαντικά πράγματα που αφορούν τη Βασιλεία του Θεού.
We believe all that God has revealed, all that He does now reveal, and we believe that 
He will yet reveal many great and important things pertaining to the Kingdom of God.

Πιστεύουμε στην κυριολεκτική συνάθροιση του Ισραήλ και στην αποκατάσταση 
των Δέκα Φυλών, ότι η Σιών (η Νέα Ιερουσαλήμ) θα χτιστεί επάνω στην 
αμερικανική ήπειρο, ότι ο Χριστός θα βασιλεύσει αυτοπροσώπως 
επάνω στη γη, και ότι η γη θα ανανεωθεί και θα λάβει την παραδεισιακή της δόξα.
We believe in the literal gathering of Israel and in the restoration of the Ten Tribes; that Zion 
(the New Jerusalem) will be built upon the American continent; 
that Christ will reign personally upon the earth; and, that the earth 
will be renewed and receive its paradisiacal glory.

Αξιούμε το προνόμιο να λατρεύουμε τον Παντοδύναμο 
Θεό σύμφωνα με τις υπαγορεύσεις της δικής μας συνείδησης, 
και αναγνωρίζουμε το ίδιο προνόμιο σε όλους τους ανθρώπους, 
ας λατρεύουν όπως, όπου και ό,τι μπορούν.
We claim the privilege of worshiping Almighty God according to the dictates of our 
own conscience, and allow all men the same privilege, 
let them worship how, where, or what they may.

Πιστεύουμε στο να υποτασσόμαστε σε βασιλιάδες, προέδρους,
 κυβερνήτες και ηγεμόνες, στο να υπακούμε, 
να σεβόμαστε και να υποστηρίζουμε το νόμο.
We believe in being subject to kings, presidents, rulers, 
and magistrates, in obeying, honoring, and sustaining the law.

Πιστεύουμε στο να είμαστε τίμιοι, ειλικρινείς, αγνοί, φιλάνθρωποι, 
ενάρετοι, και στο να κάνουμε καλό σε όλους τους ανθρώπους. 
Πράγματι, μπορούμε να πούμε ότι ακολουθούμε την παρότρυνση του Παύλου -- 
Τα πάντα πιστεύουμε, τα πάντα ελπίζουμε, έχουμε υπομείνει πολλά, και ελπίζουμε 
να μπορέσουμε να υπομείνουμε τα πάντα. 
Αν κάτι είναι ενάρετο, ωραίο, είτε καλής φήμης είτε αξιέπαινο, τα αναζητούμε όλα αυτά.
We believe in being honest, true, chaste, benevolent, virtuous, and in doing good to all men; indeed, 
we may say that we follow the admonition of Paul-We believe all things, we hope all things, 
we have endured many things, and hope to be able to endure all things. 
If there is anything virtuous, lovely, or of good report or praiseworthy, we seek after these things.
Translations and artwork via lds.org

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...